14. lugu "Õpetajaks sündinud"

Alustaksin küsimusega: „Kas õpetaja on ikka veel meie ühiskonnas maasool?“
Kirjutan Pärnu Kesklinna Lasteaia juhatajast Maire Lullast, kes on lasteaedniku tööd teinud juba 40 aastat. Ta on meie lasteaia juhataja.  Alustanud kasvatajana, olnud metoodik (täna: juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal) ja 25 aastat selle lasteaia juhataja.

Juhataja Maire Lulla  juhtimisel edukalt töötavale Pärnu Kesklinna Lasteaiale määrati Pärnu linna 2009. aasta hariduspreemia. Ettepaneku selleks tegid lähimad koostööpartnerid lasteaia hoolekogu ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikool.
See on väga suur tunnustus, mida ükski asutus ei saavutaks ilma suurepärase juhtimiseta, ilma aruka, tasakaaluka, sihipärase ja uuendusmeelse juhita. Maire Lulla on  juht, kellel on selgepiirilised põhiväärtused, mida ta tänu oma pedagoogiandele suudab ka teistele edasi anda.
Maire Lulla on õpetajaks sündinud, ta on soovinud seda lapseeast saati.
Oma unistusi hakkas Maire teoks tegema juba Pärnu IV Keskkooli päevil, kus ta oma tootmisõpetuse erialaks valis lasteaedniku ameti.
Pärast keskkooli lõpetamist asus ta tööle kasvatajana lasteaeda, kus töötab tänaseni. Töö kõrvalt õppides omandas eelkoolikasvatuse pedagoogika ja psühholoogia eriala Tallinna Pedagoogilise Instituudi kaugõppe osakonnas.

Maire on avatud uuetele mõtetele ja tegevustele haridusvallas. Uus ei pea olema alati kohane selle uudsuse pärast, vaid peab sobituma juba end tõestanud meetoditele. Uus peab sobima lasteaia ja lasteaiaõpetaja tööstiili põhimõtetega. Tuginedes heale vanale, sidudes selle uudsete mõtetega jõuame välja uuele ainuomasele tasandile. See on aluseks omanäolisusele.

Maire toetub meeskonnatööle, kuid meeskonnas on tähtis iga  inimene ja inimese individuaalsus.
Meie lasteaias on trendiks õppimine ja enesetäiendamine, selles annab eeskuju juhataja. Paigalseis tähendab tema arvates tagasiminekut.
Meie õpetajad on kõik erialase haridusega ja ettevõtlikud õppijad kõrghariduse omandamisel. Töö kõrval on kõrghariduse omandanud ja omandamas 6 õpetajat. Me oleme õppiv organisatsioon ja igati toetatakse õpetajate karjääri arengut atesteerimise kaudu: meie õpetajatest 7 (50% õpetajate üldarvust) on väärinud vanempedagoogi nimetust ja 1 õpetaja pedagoog – metoodiku nimetust. Ilma asutuse juhi toetuseta ei oleks sellist tulemust. Kuna meie juhataja Maire Lulla on tegelenud aegade jooksul aktiivselt lasteaednike koolitamisega: õpetaja abide koolitamisel kunagistes Pärnu linna õppeasutustes – Pärnu Õppetootmiskombinaat, Parnu Kutsekool, Pärnu Kodumajanduskool, Pärnu Ametikool, siis on ta ka ise atesteeritud vanempedagoogiks. Alates 2009. aasta sügisest on ta õpetaja - praktika juhendaja lasteaiaõpetaja koolituses Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Tema õpilased hindavad teda kõrgelt tema isiksuse ja talle omaste eluväärtuste tõttu.

Üks lasteaed saab areneda koos oma toetajate – koostööpartneritega. Pärnu Kesklinna Lasteaial on neid parasjagu nii meie vabariigis kui väljaspool seda. Koostöö seisneb nii andmises kui saamises, selleta sõprus lihtsalt hääbub. Meie lasteaia koostööpartnerid on 1985. aastast Vaasa Suvilahti lasteaiast, lasteaedadest Rootsist ja Norrast. Meie lasteaia teeb omanäoliseks keskkonnakasvatuse printsiip, mille rakendust toetab koostöö MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskus HAREDiga, eelkõige Sirje ja Georg Aheriga.
Suurepärased koostööpartnerid on lastevanemad, hoolekogu ja vilistlased, kes aastate pikku on toetanud lasteaia tegevust ja omalt poolt moodustanud selle paremaks toimimiseks  MTÜ Lasteaialaps. Sellise koostöö tagab juhataja eestvedamine ja avatus kõikides lasteaeda puudutavates küsimustes.
Meie lasteaia lapsed asuvad enamuses õppima Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli. Kooliga on meil väga head koostöö suhted teineteiselt õppides ja lastevanemaid koolitades.

Juhataja Maire Lulla on läbinud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi projektis „Koolikatsuja 2006+” nõuniku koolituse  on Haridus- ja Teadusministeeriumi mittekoosseisuline õppeasutuse nõunik, nõustanud Mammaste Lasteaed – Algkooli ja Sõmeru Lasteaia juhte.

Meie juhataja on aktiivne haridusalases ühiskondlikus tegevuses, tema panus Pärnu linna alushariduse edendamisse on samuti märkimisväärne. Alates 1988. aastast on ta olnud lasteaedade juhataja aktiivi, 1996. aastast Pärnu Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühing juhatuse liige ja mitmel korral ka selle esimees.
Aastatel 1996 – 2005 kuulus Maire Lulla Pärnu linnavolikogu koosseisu, inimesed usaldasid teda ja ta seisis alushariduse arendamise eest, seal hulgas lasteaiaõpetajate töö väärtustamine ja palkade ühtlustamine üldhariduskoolide pedagoogide palkadega.

Juhataja Maire Lulla  on esinenud ettekannetega 2006. aastal Aiatuuliku konverentsil, 2008. aastal Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli hariduskonverentsil „Põhiharidus – kindel põhi”, tema teemaks oli  alusharidus, 2009. aastal Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli hariduskonverentsil „Väärtuskasvatus koolis”, teemal „Väärtuskasvatus lasteaias”

Eelkõige on meie juhataja Maire Lulla Õpetaja – nii väikestele kui suurtele

Vastates oma loo alguses esitatud küsimusele, vastan julgelt: “Jah, Õpetaja oli, on ja jääb maasoolaks, töötagu ta siis lasteaias või koolis”

Selle kinnituseks toon alljärgnevalt Maire Lulla endiste kolleegide ja õpilaste mõtteid Mairest, nendes on tema isiksus suurepäraselt välja joonistunud:

Meenutab Pärnu Kesklinna Lasteaia endine juhataja, ligi kaheksakümnene, ikka veel sarmikas endine juhataja Laine Koltsova.

MINU IDEEDE  EDASIVIIJA JA UUTE EESMÄRKIDE ARENDAJA  MAIRE LULLA

Oma ametiposti juhatajana andsin julgelt edasi metoodik Maire Lullale aastal 1985. Mairest ja koostööst temaga on mul meenutada ainult head.

Meie koostöö algas perioodil, kus meie lasteaed oli alles ise lapsekingades ja noored lasteaia töötajadki. Lasteaia töötajate koosseis oli mitmepalgeline, oli vene rahvusest töötajaid ja ainult mõni kõrgharidusega spetsialist. Tol ajal olid põhiliselt keskharidusega kasvatajad. Maire tuli meie lasteaeda tööle kohe peale keskkooli lõpetamist. Tänu tema soovile ja tegutsemisele olla hea kasvataja, suutis ta kohe leida omale tunnustatud koha kollektiivis. Tema suhe laste ja lastevanematega oli usalduslik ja soe. Ta oli hea õppija ja omandas üsna pea õiged pedagoogilised võtted lähenedes lastele ja lapsevanematele.

Maire õpihimu viis teda jätkama oma haridusteed Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Kasvataja töö kõrvalt asus ta ka tööle 21. Lastepäevakodu ( praegune Pärnu Kesklinna Lasteaed ) metoodikuna.

Maire oli alati eestvedajaks uute ideede rakendamisel. Palju uudseid mõtteid oli tal välja pakkuda metoodiliste materjalide valmistamisel. Mängukeskkonna ülevaatustel oskas ta alati kaasata rühma ja lasteaia tegemistesse ka lapsevanemaid.
Maire ei unusta kunagi kutsumast lasteaia tähtsamatele üritustele endisi töötajaid – lasteaiast pensionile jäänud personali liikmeid.

Laine Koltsova
Endine lasteaia juhataja ja praegune pensionär

Maire metoodiku perioodist meenutab Mairet kui õpetajat heade sõnadega oma kirjatükis meie lasteaia kunagine kasvataja Varje Roos

MINU ESIMENE ÕPETAJAKS ÕPETAJA

Peale keskkooli lõpetamist 1977 aastal sai minu esimeseks töökohaks Pärnu 21. Lastepäevakodu
( praegune Pärnu Kesklinna Lasteaed ). Asusin tööle kasvatajana. Iga algus peaks raske olema, kuid lasteaia sõbraliku metoodiku Maire Lulla oskuslikul juhendamisel oli sisseelamine lasteaedniku töösse lihtsam. Maire oli mulle esimeseks õpetajaks ja suunajaks õpetajaks pürgimise teel. Mairest, kui minu õpetajast ja inimesest on hinge jäänud head ja soojad mälestused. Igal ajal võis asjalikku nõu küsida. Maire oskas soovitada vajalikku erialast kirjandust. Maire hoolis väga oma tööst ja selle hooliva armastuse pisiku õpetaja kutsesse suutis ta süstida ka minusse. Polnud enam kahtlust, et jätkan õpinguid juba valituks osutunud lasteaedniku erialal.

Eesti Vabariigi taaskehtestamise algaastad viisid mind olude sunnil ärimaailma, kuid õpetaja kutsumus elas südames edasi. Praegu õpetan ja kasvatan lapsi Pärnu Toimetulekukoolis õpetajana.

Maire on olnud ja on mulle alati eeskujuks õpetajaks olemise teel. Ma jälgin rõõmuga tema saavutusi pedagoogika valdkonnas.


Varje Roos
Pärnu Toimetulekukooli õpetaja

Maire on lasteaedniku eriala õpetanud erinevates koolides ja institutsioonides. Pärnu Kodumajanduskooli kunagine direktriss Eeva Talts kirjutab oma meenutustes Mairest alljärgnevat.

ÕPETAJA MAIRE LULLA

Pärnu Kodumajanduskoolis õpetas Maire sellist ainet nagu lastekasvatus, see oli meie endi mõeldud ainenimetus. Kogu kooli õppekava oli meie endi mõeldud ja toetus ideele, et kasvatame suurte talude haritud perenaisi ja oskuslikke käsitöö, õmblemise ja koduhoidmisega tegelevaid inimesi.
Nii tuli Mairelgi oma aine õppekava ja õppevara ise kokku panna. Õpilastele meeldisid tema tunnid. See aine oli meil õppekavas mitu aastat.
Maire võttis ka meie sotsiaalhoolduse õpilasi praktikale siis, kui enamus juhatajaid seda teha ei tahtnud. 
Maire on energiline, ettevõtlik ja alati uuele avatud

 Eeva Talts
Endise Pärnu Kodumajanduskooli direktor

MÄLESTUSED MINU ÕPETAJAST MAIRE LULLAST

Aastatel 1989-1992 õppisin tollases L. Koidula nimelises Pärnu II Keskkoolis, kus peale keskkooli programmi spetsialiseerusime ka mingile erialale. Mina valisin teadlikult mulle huvi pakkuva lasteaiakasvataja eriala. Nö. „veneajale“ omaselt oli õppetöö korraldus küllaltki range ja piiritletud.
Lasteaiakasvatuse eriala oli jaotatud kaheks valdkonnaks: lasteaiapedagoogikaks ning -psühholoogiaks. Mõlemad ained olid väga paeluvad, huvitavad ning elulised. Pedagoogikatunde viis läbi pr. Maire Lulla, kes oli juba sellel ajal Pärnu Kesklinna Lasteaia juhataja. Ilmselt tema suur praktiline kogemus ja kompetentsus olid faktorid, mis lisaks tema teoreetilistele teadmistele, tegid õppetunnid huvitavaks ning kaasahaaravaks. Tihti toimusid meie eriala praktikad just seal, Pärnu Kesklinna Lasteaias, kus sobilik keskkond ja atmosfäär aitasid õpitut paremini mõista ning kinnistada.
Eriliseks tegid ka õppetunnid pr. Maire Lulla oskus õpilasi dialoogile ja loomingulisele mõtlemisele suunata. Ta julgustas õpilasi oma mõtteid ja seisukohti avaldama, olema initsiatiivikamad. Õpetaja Lulla oskas alati tuua häid näiteid, ka läbi huumoriprisma – erinevaid, tagantjärgi naljakaid juhtumisi oli tal erinevate elujuhtumite kohta alati rääkida.
 
Pr. Maire Lulla oli meile, õpilastele, kindlasti autoriteet ja eeskuju, sest ta käitus alati väärikalt ja eeskujulikult – ta on tõeline daam. On tunda, et ta teeb oma tööd  südamega ja pühendub sellele, mida teeb. Tema puhul võib märksõnadeks tuua korrektsus, põhjalikkus, eesmärgipärasus jne.
Kokkuvõtteks võib öelda, et minul on kooliajast väga head mälestused ja seda tänu paljuski Maire Lullale. Omandatud teoreetilised ja praktilised oskused on mind elus palju aidanud ning on abiks praegugi, kuna tegelen antud hetkel just eelkooliealiste lastega Pärnu Laste Kunstikoolis huviringiõpetajana.

Pärnu Kesklinna Lasteaed on vaieldamatult parim lasteaed Pärnus ja kindlasti on selles suur osa tänu pr. Maire Lulla kauaaegsele pühendunud juhtimisele. Minu isiklikku usaldust ja suhtumist näitab ka fakt, et olen kolm last just oma õpetaja lasteaeda viinud.

Pr. Maire Lulla on pedagoogiline tegevus on etaloniks ja eeskujuks, kuidas meie elu ja meid ümbritsev maailm paremaks ja inimsõbralikumaks muuta.

Julia Toots
Pärnu Laste Kunstikooli õpetaja

ÕPETAJAST

Maire Lulla kui õpetajaga puutusin esimest korda kokku õppides Pärnu Kodumajanduskoolis. Ta andis seal sellist ainet nagu lastekasvatus. Meeles on see, et kirjutasime palju ja  tegime kirjutatu põhjal töid. Kord käisime lasteaias lastele muinasjutte jutustamas.

Mairega kohtusime taas Pärnu Ametikoolis lasteaiaõpetaja abi kursusel. Möödunud oli kuusteist aastat esmakohtumisest Pärnu Kodumajanduskoolis. Selle aja jooksul oli Maire tohutult edasi arenenud. Sellel kursusel me kirjutasime vähe. Suur rõhk oli praktilisel tegevusel ning suulisel omavahelisel suhtlemisel ning aruteludel. Maire on suur lasteaia ja oma eriala fanaatik. See, kui suure pühendumisega ta oma tööst ja töökorraldusest oma lasteaias rääkis, jättis sügava mulje ja tekitas minus lastega tegelemise vastu suurt huvi. Tänu sellele tõukele, mis selle kursuse läbimine mulle andis, otsustasin Tallinna Pedagoogilises Seminaris lasteaiaõpetajaks edasi õppima minna.

Lisaks teadmistele lastekasvatuse valdkonnas sisendas Maire oma õpilastesse enesekindlust ja eneseusku, tunnet, et elu on su enese teha ja sina pead seda juhtima. Kõik suured muutused saavad alguse sinu enda seest. Igaühes on midagi väärtuslikku, mida avastada ja seda teistele edasi anda.

Maire hindab kõrgelt ja väärtustab eestimaist – OMA ASJA – nagu ta alati toonitab; seda tuleb hoida ja kiita.

Kui tahad tabada Maire tõelist olemust, siis tuleks arvestada, et esimestel kohtumistel võib ta tunduda veidi range ja külm. Ta on endale kaitsekihi ümber ehitanud ja valib hoolikalt inimesi, keda ta sellest läbi laseb – see kehtib ka tema õpilaste kohta. Maire soovitus negatiivseid asju mitte enda sisse lasta ja iseennast hoida ning mõttetust muretsemisest loobuda peab paika. Olen oma nahal seda kogenud, et tuleb õppida eristama olulist ebaolulisest, seda läheb tarvis enda vaimse ja füüsilise tervise huvides. Maire on ühtviisi nõudlik ja täpne nii iseenda kui ka oma õpilaste suhtes.

Praegu on Maire Lulla minu praktika õppejõud Tallinna Pedagoogilises Seminaris. See on talle uus kogemus õpetajana ja mulle õpilasena. Esimene õppeaasta, mis on praegu käsil, on meile mõlemale kohanemisaasta. Loodan, et ta suudab ka meie praegusele kursusele sügava mulje jätta ja anda edasi pühendumise, millega ta oma ametisse suhtub.

Maire Lulla on kogu oma ihu ja hingega pühendunud lasteaianduse arendamisse.

Tea Vakker
Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilane

ÕPETAJA MAIRE
Tutvusin Mairega aastal 2008 septembris, kui asusin Pärnu Ametikoolis õppima lasteaiaõpetaja abi kursustel (kursuse pikkus 1 aasta). Tema oli minu põhiõppejõud selles koolis. Esimesel kohtumisel jättis ta väga elegantse, sõbraliku ja igati positiivse mulje, see tunne pole siiani kadunud. Esimesel kohtumisel me leppisime kohe kokku, et me sinatame ja meil pole mingit õpilase ja õppejõu vahelist distantsi, vaid oleme ühel pulgal. Ta on rahulik, meeldiv, sõbralik, abivalmis ja lahke inimene.
Oma töödes ja kohustustes on ta täpne. Tal olid alati tunnid ette valmistatud ja need polnud üldse igavad. Samuti küsis ta väga palju meie arvamust, millest kasvasid välja elavad arutelud. Kui ta nägi tehtud töödest, et enamus grupist ei saanud aru, siis ta selgitas uuesti ning tegime ka töö uuesti, mis oli peale lisaselgitusi viljakam. Mulle meeldis, et Maire oli meie õpingud nii teoorias kui praktikas paralleelselt käima pannud (neljapäeval teooria, reedel praktika). Nii oli hea teooriat kohe rakendada ja lasteaia elust õpitule kinnitust saada. Sellelt kursuselt sain ma teada väga palju huvitavat lastest ja lasteaias töötamise kohta. Maire innustas meie gruppi õpinguid jätkama. Nüüd käingi oma kahe grupiõega Pärnu Ametikoolist Tallinna Pedagoogilises Seminaris lasteaiaõpetajaks õppimas.
Ka TPS-is on Maire meie õppejõuks. Selles koolis on ta meie praktika õppejõud. Tema loengud on huvitavad ja paljude näidetega illustreeritud. Kõige tähtsam asi, mis ma olen temalt nende kahe aasta jooksul õppinud, on see, et rahu, ainult rahu (Karlsson katuselt oli tema lemmiktegelane).
See rahu on väga vajalik lastega töötamisel. Kuigi on meil TPS-is vähe tunde, kus me saame temaga tekkinud küsimusi arutada, siis on ta meile e-posti teel alati kättesaadav ning abivalmis meie küsimustele vastama.
Maire on  väga meeldiv, aktiivne ja välja kujunenud hoiakutega inimene. Temaga on hea suhelda, ta oskab põhjendada oma seisukohti ja on oma töös vilunud. Väga meeldiv on Kesklinna Lasteaias praktikal käia, kuna sa oled sinna oodatud ja sinusse suhtutakse kui kolleegi. Ta on loov inimene ning haarab kinni igast võimalusest, mis on lasteaiale ja tema töötajatele kasulik.

Laivi Jõendi
Tallinna Pedagoogiline Seminar       
20.02.2010

MAIRE LULLA KUI ÕPETAJA
Pärnu Ametikooli õpetaja abi koolitusele otsustasin minna õppima 2005 aasta sügisel. Seal ootas meid ees  meeldiv õppejõud – Maire Lulla. Maire on olnud juba mõned aastakümned Pärnu Kesklinna Lasteaia juhataja. Enne juhatajaks saamist töötas ta samas lasteaias õpetajana ja metoodikuna. Samuti osutus ta kahel korral valituks Pärnu linna volikogusse, kus seisis hea  selle eest, et lasteaedade elu läheks paremaks.
Tema tunnid olid huvitavad, ootasin alati huviga kooliaega. Tunnid toimusid kaks korda nädalas.
Mina elasin tol ajal Varblas. See on Pärnust 70 km kaugusel. Õpetaja imestas alati, et ma nii kaugelt kohal jõudsin käia.
Teooria tunnid toimusid Pärnu Ametikoolis ja praktika Pärnu Kesklinna Lasteaias. Oma majas võttis ta meid vastu lahkelt, laualt ei puudunud kommikauss ega põlev küünal. Maire arvates annab tuli jõudu.
Kooli ajal tekkis mul suur austus Maire kui õpetaja vastu. Maire on inimene kellele saab rääkida oma elu rõõmudest ja muredest. Minu elus oli sel hetkel raske periood, tema suutis olla mulle arvestavaks toeks.
Õppeaasta keskel küsis ta õpilastelt, kas keegi ei sooviks tema juurde tööle tulla. Mina oleksin kohe nõus olnud, aga ma ei saanud oma lapsi nii pikaks ajaks üksi jätta.
Kooli ajal käisime külas lasteaedades, kus keegi töötas. Kevadel jõudis terve see grupp ka meile Paadermaa mängurühma Varbla valda. Minul oli hea meel, et sain neile näidata kõike seda, mis oli minu jaoks tähtis. Maire sai kohe aru, et minu õige koht ei ole seal.
Kooli lõpus läksime terve klassiga ja õpetaja Mairega teatrikohvikusse teed jooma. Tore oli vestelda ka millestki muust kui koolist. Saime kõik koos naerda ja maailma asjade üle arutata. Kuna Mairele meeldivad eestimaised tooted, kinkisime talle mälestuseks meie grupist aknavitraazi rukkilillede ja lepatriinudega.
Suvel, juuli keskel helises ühel päeval telefon. Helistajaks oli Maire ja palus mul linna tulla. Tal olevat mulle midagi tähtsat öelda. Ta kutsus mu tööle enda juhitavasse lasteaeda. Olin kohe nõus. Nagunii oli soov linna tulla. Lapsed sain ka kenasti lasteaeda.
Juulis alustasin tööd. Mind võeti kiiresti omaks juhtkonna kui ka meeskonna poolt. Kõik tänu juhatajale. Nüüdseks olen töötanud Maire käe all juba neli aastat.
Maire on hooliv inimene. Ta proovib alati leida õige lahenduse, kui on tekkinud probleeme. Tema sooviks on olnud, et kõik osapooled leiaksid hingerahu tagasi. Mina tunnen suurt rõõmu, et saan töötada tema käe all. Ta püüab anda endast kõik, et kõigil oleks hea ja turvaline olla. Rühmades liikudes on tal iga lapse jaoks alati midagi head öelda.
Meil on olnud toredaid ühisüritusi: väljasõite ja pidusid, juhataja on alati aktiivne osaline: laulab, tantsib ja matkab.
Praegu jätkan õpinguid Tallinna Pedagoogilises Seminaris lasteaedniku erialal, kus Maire on jälle minu õppejõud, meie praktika juhendaja.
Milline on Maire läbi Päevakoera rühma laste silmade:
 Tal on jalas kontsakingad
 Kaelas rohelised pärlid
 Küüned lakitud
 Kostüüm seljas
 Lühikesed tumedad juuksed
 Naerul suuga.

Helina Kamma
Õpetaja abi
Pärnu Kesklinna Lasteaed

Maire Lulla on pühendanud oma töö lasteaia ja hariduse edendamisele.